شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ زاد روز وفات كورش بزرگ هخامنشي پيامبر ايرانيان ازاده بر ايرانيان ازاده تسليت باد خدايا من را با او در ان دنيا قرين فرما بااو سخنان بسيار دارم
pasargad2797
Ahsant shahd
mp3 player شوکر
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top