سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کورش نخواب هرگز

هرگز نخواب کورش دارا جهان ندارد

سارا زبان ندارد

رستم در این هیاهو  گرز گران ندارد

روز وداع خورشید زاینده رود خشکید

زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا  نامی دگر نهادند

گوئی که ارش ما  تیر وکمان ندارد

دریای مازنی ها  بر کام دیگران شد

دارا کجای کاری  دزدان سرزمینت بر بیستون نوشتند

اینجا خدا ندارد

هرگز نخواب کورش

ای مهر اریائی  بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

سالروز مرگ کورش بزرگ را گرامی میداریم