شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ داستان شيخ صنعا را هر كه ميداند برايم بگويد
pasargad2797
جمله زيبائي بو د جناب شهد ولي ايا داستان صنعا را ميدانيد من خلاصه ان را ميدانم اگر متن كامل ان را سراق داريد به من ادرسش رو لطف كنيد سپاس از دوستي شما كورش بزرگ ميفرمايند هميشه يك دوست خوب داشته باش
pasargad2797
جناب شهد ايا ميدانستيد كورش بزرگ حمله اسكندر به ايران را پيشبيني كرده بود و نام اورا نيز ميدانسته و اسكندر از نوادگان خواهر داريوش بزرگ بوده
pasargad2797
Dokhtar
mp3 player شوکر
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top