شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اگر سقف اسمان از قامتم كوتاهتر شود هيچگاه زانو نخواهو زد . كورش بزرگ
ساعت دماسنج
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top